Stadgar

Om

Skorstensfejaryrkets museum är en ideell förening som bildades i december 2014.

Syftet  med föreningen är att starta och sedan förvalta ett yrkesmuseum för skorstensfejaryrket.

Styrelsen:

Torbjörn Dahlström ordförande,  Ingela Åberg vice ordförande, Jonny Jakobsson kassör, Christer Bjelk sekreterare, ledamöter Ulf Öberg, Johanna Jilsén samt Lars-Erik Karlsson Klein, revisorer Jörgen Olsson med Mattias Löfroth som suppleant, valberedning Annette Stoltz och Peter Hammarin.

Museiföreståndarinna och Custos Britt-Marie Danielsson

Stadgar för Skorstensfejaryrkets förening


§1 Föreningens firma

Namnet på föreningens firma är Skorstensfejaryrkets Museum.


§2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att tillskapa och förvalta Skorstensfejaryrkets Museum. Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att insamla och för framtiden bevara föremål och annat som kan visa yrkets utveckling och yrkesutövarnas förhållanden genom olika tidsperioder.


§3 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i ordförandens bostadsort.


§4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som är intresserad av skorstensfejaryrket, vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.


§5 Medlemsavgifter Medlem skall betala den avgift som årligen fastställs av årsmötet. 


§6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, kassör och tre övriga medlemmar jämte två suppleanter.  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.  Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dess ställe t o m nästa årsmöte. Styrelsens mandattid skall vara två år. Ena året avgår ordföranden och två ledamöter och andra året avgår kassören och en ledamot.


§7 Styrelsens uppgifter Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inget annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste verksamhetsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst tre personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder, dock sker avgörande vid val genom lottning. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.


§8 Räkenskaper Räkenskapsår skall vara kalenderår.  Styrelsens årsredovisning skall överlämnas till revisorerna senast den 1:e februari.


§9 Revisorer                                                                                                     

Styrelsens förvaltning skall årligen godkännas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna skall senast vid ordinarie årsmöte avge sin revisionsberättelse.


§10 Årsmöte                                                                                                

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31/6 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse skall avsändas till alla medlemmar senast tre veckor före ordinarie årsmöte och två veckor före extra årsmöte. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner och att nominera personer till styrelsen. Motioner och nomineringar skall vara insända senast två veckor före årsmötet.                                                                  

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: 

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av dagordning.
 • –a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.   –b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • Revisionsberättelsen för verksamhets- /räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter.
 • Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhensåret.
 • Val av ordförande / kassör för en tid av två år.
 • Val av övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två år.
 • Val av revisorer och revisorssuppleant.
 • Behandling av styrelsens förslag och av i rätt tid inkomna motioner.
 • Val av valberedning.
 • Övriga frågor.                                                                                                     

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.


§11 Extra årsmöte                                                                                              

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som  medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.


§12 Rösträtt Vid årsmöte har varje medlem en röst. För enskild medlem är rösträtten personlig och kan inte utövas genom ombud. Företag som är medlem skall genom fullmakt utse ett ombud som har rösträtt. En person kan bara ha en röst.

 

§13 Beslut, omröstning och beslutmässighet                                                        

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppen, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.


§14 Ändring av stadgar För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag av ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.


§15 Utträde Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreingen.


§16 Uteslutning Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.


§17 Upplösning av föreningen För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte och ändamål.

 

Stadgarna är antagna vid föreningens bildande 2014 12 06  och § 7 o 12 reviderade vid årsmötet 2016 03 05.

§10 är reviderad vid årsmötet 2020 08 15